Privacyferklearring


De organisaasje fan de sylalvestêdetocht besiket de tocht sa goed mooglik te organisearjen. Dêrom is it needsaaklik dat alle dielnimmers oan de tocht registrearre wurde. Dit dogge wy fia ús thússiden www.syalvestedetocht.nl en www.zeilelfstedentocht.nl. De gegevens dy't wy freegje binne namme, adres, tillefoan, eameladres en bertedatum. De kontaktgegevens hawwe wy nedich om mei dielnimmers te kommunisearjen. De bertedatum is nedich om fêst te stellen at de dielnimmers foldogge oan de minimum leeftiid.

Voor iedereen die van de Friese natuur houdt Steun KiKa in de strijd tegen kinderkanker Stichting Ramon scoort tegen kanker Warkumer ierdewurk In hardstikkene goed doel Repko Snits foar al jo sportprizen