Privacyferklearring


De organisaasje fan de sylalvestêdetocht besiket de tocht sa goed mooglik te organisearjen. Dêrom is it needsaaklik dat alle dielnimmers oan de tocht registrearre wurde. Dit dogge wy fia ús thússiden www.syalvestedetocht.nl en www.zeilelfstedentocht.nl. De gegevens dy't wy freegje binne namme, adres, tillefoan, eameladres en bertedatum. De kontaktgegevens hawwe wy nedich om mei dielnimmers te kommunisearjen. De bertedatum is nedich om fêst te stellen at de dielnimmers foldogge oan de minimum leeftiid.

Repko Snits foar al jo sportprizen Stichting Ramon scoort tegen kanker Steun KiKa in de strijd tegen kinderkanker Warkumer ierdewurk Voor iedereen die van de Friese natuur houdt Recreatieschap Marrekrite